Taalstoornissen

Taalontwikkelingsproblemen

De taalontwikkeling bij een kind verloopt volgens opeenvolgende ontwikkelingsstadia. Op taalgebied ontwikkelen sommige kinderen zich trager dan anderen. Of hun taalontwikkeling is gestoord of afwijkend. Dat noemen we een primaire taalontwikkelingsstoornis. Het kind bouwt geen goeie zinnen, verbuigt de werkwoorden niet of verkeerd en heeft een beperkte woordenschat. Sommige kinderen hebben tegelijk ook last van hyperkinetisch gedrag en hebben moeite om zich te concentreren en hun aandacht ergens bij te houden.

Als de taal zich niet normaal ontwikkelt ten gevolge een verstandelijke handicap, een gehoorstoornis of een psychische stoornis, dan spreken we van een secundaire taalontwikkelingsstoornis.

Problemen met lezen, spellen en rekenen

Een kind dat dyslexie heeft, heeft moeite met lezen. Toch is het kind normaal intelligent. Het is het taalvermogen dat tekortschiet. Een kind kan ook opvallende problemen hebben met spellen: dan spreken we van dysorthografie. Dyslexie en dysorthografie komen vaak samen voor. Ondervindt het kind hardnekkige problemen met bepaalde rekenvaardigheden, ondanks een normale intelligentie, dan spreken we van dyscalculie.

Taalstoornissen door dementie

Bij mensen die lijden aan dementie (ziekte van Alzheimer of andere vormen van dementie) wordt niet alleen hun geheugen aangetast. Ze hebben ook vaak last op het gebied van taal. Dementerende patiënten kunnen hun gedachten niet meer omzetten in een verhaal, in woorden en zinnen. Of ze begrijpen nog moeilijk gesproken en/of geschreven taal. Ook bij andere ouderdomsziekten kunnen deze taalstoornissen optreden. Logopedie bij dementie is erop gericht de communicatie te bevorderen en te vergemakkelijken.

Neurologische taalstoornissen na beroerte, hersenletsel of trauma

Afasie is een taalstoornis na een beroerte of een trauma. Iemand met afasie verliest door een hersenletsel zijn vermogen om taal te begrijpen en/of te gebruiken. Ook het lezen en schrijven kunnen moeilijk zijn. Andere bijkomende stoornissen zijn: verlammingen, problemen met het geheugen, oriëntatieproblemen, …

perm_identity